Algmene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VISSER QUISPEL HEIDEMA, ADVOCATUUR – LETSELSCHADE – INCASSO

 

Artikel 1: definities

 

Visser Quispel Heidema: de besloten vennootschap Visser Quispel Heidema b.v., gevestigd

te Oud-Beijerland;

 

De cliënt: iedere persoon of rechtspersoon die Visser Quispel Heidema opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en iedere persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie werkzaamheden worden verricht;

 

Verschotten: door Visser Quispel Heidema gemaakte en te specificeren kosten, zoals bijvoorbeeld griffierecht, legeskosten en deurwaarderskosten;

 

De voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Visser Quispel Heidema.

 

Artikel 2: opdrachten

 

Opdrachten kunnen schriftelijk of mondeling aan Visser Quispel Heidema worden gegeven. Elke opdracht wordt door Visser Quispel Heidema schriftelijk aan de cliënt bevestigd.  Indien de cliënt niet binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bedoelde bevestiging schriftelijk reclameert bij Visser Quispel Heidema, wordt de opdracht geacht te zijn gegeven onder de condities zoals in de bevestiging en de voorwaarden zijn aangegeven.

 

Artikel 3: tarieven en voorwaarden

 

In de bedoelde bevestiging zijn de op de betreffende zaak van toepassing zijnde tarieven vermeld, alsmede de overige voorwaarden waaronder de opdracht is aanvaard. Het bepaalde in artikel 2, tweede en derde zin van de voorwaarden is hierop van toepassing. De in de bevestiging opgenomen tarieven luiden steeds exclusief verschotten, een (belaste) vergoeding voor kantoor- en bureaukosten ad 6% van het honorarium en exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

 

Artikel 4: declareren salaris, verschotten en eigen bijdragen

 

Visser Quispel Heidema zal maandelijks bij de cliënt declareren en wel aan de hand van de in de bedoelde bevestiging opgenomen tarieven en de door de betreffende advocaat of medewerk(st)er van Visser Quispel Heidema aan de zaak bestede tijd. Visser Quispel Heidema is gerechtigd om van de cliënt te verlangen dat voor aanvang van de werkzaamheden een voorschot wordt betaald. Dit voorschot zal met de eerstvolgende declaratie worden verrekend.Visser Quispel Heidema is daarnaast gerechtigd om de verschotten onmiddellijk aan de cliënt door te belasten. In het geval de cliënt in aanmerking komt voor toegevoegde rechtsbijstand, is Visser Quispel Heidema gerechtigd om een redelijk voorschot op de aan de cliënt op te leggen eigen bijdrage in rekening te brengen. Nadat de Raad voor Rechtsbijstand de definitieve eigen bijdrage heeft vastgesteld, zal Visser Quispel Heidema het verschil met het reeds in rekening gebracht voorschot aan de cliënt doorbelasten c.q. aan de cliënt crediteren.

 

Artikel 5: betalingstermijn

 

De cliënt is gehouden om (voorschot)declaraties, verschotten en (voorschotten op) eigen bijdragen binnen 14 dagen na dagtekening van de betreffende declaratie aan Visser Quispel Heidema te voldoen. Als moment van betaling geldt het moment waarop de bank- of postbank- rekening van Visser Quispel Heidema is gecrediteerd. Het een en ander geldt voorzover Visser Quispel Heidema en de cliënt niet schriftelijk een andere betalingstermijn overeen zijn gekomen.

 

Artikel 6: rente

 

Indien de cliënt in gebreke blijft om (voorschot)-declaraties, verschotten en (voorschotten op) eigen bijdragen binnen de in artikel 5 van deze voorwaarden gestelde termijn te voldoen, is de cliënt jegens Visser Quispel Heidema in verzuim en kan Visser Quispel Heidema jegens de cliënt aanspraak maken op een rentevergoeding van 9% per jaar.

 

Artikel 7: incassokosten

 

Indien de cliënt in gebreke blijft om (voorschot)-declaraties, verschotten en (voorschotten op) eigen bijdragen binnen de in artikel 5 van deze voorwaarden gestelde termijn te voldoen, kan Visser Quispel Heidema jegens de cliënt aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten indien Visser Quispel Heidema de cliënt schriftelijk heeft aangemaand om aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen. Het bedrag van de buitengerechtelijke incassokosten is gelijk aan 15% van het op de cliënt openstaande bedraagt, doch bedraagt tenminste euro 30,–.

 

Artikel 8: opschorting werkzaamheden

 

Indien de cliënt in gebreke blijft om (voorschot)declaraties, verschotten en (voorschotten op) eigen bijdragen binnen de in artikel 5 van deze voorwaarden gestelde termijn te voldoen, staat het Visser Quispel Heidema vrij om verdere werkzaamheden voor de cliënt op te schorten. Indien Visser Quispel Heidema daartoe besluit, zal zij de cliënt daar schriftelijk op wijzen.

 

Artikel 9: aansprakelijkheid

 

Visser Quispel Heidema is jegens de cliënt slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Visser Quispel Heidema wordt uitgekeerd. Visser Quispel Heidema is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat zij haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt heeft opgeschort, zoals bedoeld in artikel 8 van de voorwaarden.

 

Artikel 10: klachtenregeling

 

Een klacht tegen Visser Quispel Heidema dient te worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van Visser Quispel Heidema. Daarbij is de interne klachtenregeling van toepassing. Als een klacht in deze interne klachtenregeling niet wordt opgelost, kan die nadien voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP ‘s-Gravenhage, waarbij Visser Quispel Heidema is aangesloten.

 

Artikel 11: toepasselijk recht

 

Op overeenkomsten tussen Visser Quispel Heidema en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12: bevoegde rechter

 

De Rechtbank te Dordrecht zal bevoegd zijn om te oordelen over geschillen tussen Visser Quispel Heidema en de cliënt, een en ander voorzover de Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken, enige dwingendrechtelijke regel van de Nederlandse Orde van Advocaten en de wettelijke bepalingen terzake van de bevoegdheid van de Kantonrechter, geen andere bevoegde (rechterlijke) instantie aanwijzen.

Heeft u een vraag over Contractenrecht?

Wanneer u dit formulier invult dan zullen wij uw vraag zo goed mogelijk beantwoorden. Mochten we er niet meteen uitkomen, dan nodigen we u graag uit op kantoor om uw vraagstuk door te nemen.